کلاس VIP  فشرده EPT ( خرداد ماه ۱۳۹۸ )

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری توضیحات

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

۱۳۹۸/۰۳/۱۴

۱۳۹۸/۰۳/۱۵

۱۳۹۸/۰۳/۱۶

۱۳۹۸/۰۳/۱۷

۱۵ – ۱۰

۱۸ – ۱۰

۱۸ – ۱۰

۱۸ – ۱۰

۵۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام
روز اول و دوم و سوم به آموزش گرامر و تست موضوعی پرداخته می شود و  روز چهارم به تحلیل تست های اسفند تا اردیبهشت پرداخته می شود که روز دوم و سوم و چهارم به همراه صرف ناهار می باشد .

تمامی روزها همراه با شب نشینی واژگان بوده که به تحلیل تست های چند ماهه اخیر پرداخته خواهد شد .