کلاس VIP آموزش EPT – فشرده

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری شهریه غیرحضوری

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۸۰۰/۰۰۰ تومان

۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

کلاس VIP فشرده EPT

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری شهریه غیرحضوری

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۸/۰۵/۲۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۰۱

۱۴ – ۱۰

۱۴ – ۱۰

۱۴ – ۱۰

۱۴ – ۱۰

۵۰۰/۰۰۰ تومان

توضیح : تکنیک تست زنی واژگان همه روزه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶

۳۵۰/۰۰ تومان

 

کلاس تست و نکته EPT

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری

پنج شنبه

جمعه

پنج شنبه

جمعه

پنج شنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۳۹۸/۰۵/۰۴

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۳۹۸/۰۵/۱۱

۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۸ – ۱۴

۱۸ – ۱۴

۱۸ – ۱۴

۱۸ – ۱۴

۱۴- ۱۰

۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

کلاس VIP آموزش EPT عادی دو ماهه

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری شهریه غیرحضوری

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

یکشنبه

سه شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۰۳

۱۳۹۸/۰۶/۰۵

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۱۶:۳۰ – ۱۲:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰

۱۸ – ۱۴

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰ 

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰ 

۲۰:۳۰ – ۱۶:۳۰ 

۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۸۵۰/۰۰۰ تومان

 

کلاس مکالمه کاربردی زبان انگلیسی

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری

سه شننبه

پنجشنبه

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

یکشنبه

۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۲۰ – ۱۸

۵۰۰/۰۰۰ تومان