کلاس VIP آموزش EPT  ( عادی )

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری شهریه غیرحضوری
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۳۹۸/۰۸/۰۵

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

۱۳۹۸/۰۸/۰۷

۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۲۰ – ۱۶

۱۶ – ۱۰

۲۰ – ۱۶

۱۶ – ۱۰

۲۰ – ۱۶

۲۰ – ۱۶

۲۰ – ۱۶

۲۰ – ۱۶

۲۰ – ۱۶

۱۶ – ۱۰

۱۳ – ۰۹

۹۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام
۵۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام

 

کلاس VIP آموزش EPT ( فشرده )

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری
جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

۱۳۹۸/۰۸/۰۳

۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۳۹۸/۰۸/۰۵

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

۱۳۹۸/۰۸/۰۷

۱۶ – ۱۰

۱۵ – ۰۹

۱۵ – ۰۹

۱۵ – ۰۹

۱۵ – ۰۹

۷۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام

 

کلاس آموزش واژگان EPT

 

 

روز تاریخ زمان شهریه حضوری شهریه غیرحضوری
یکشنبه

سه شنبه

شنبه

دوشنبه

۱۳۹۸/۰۸/۰۵

۱۳۹۸/۰۸/۰۷

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۶ – ۱۰

۱۶- ۱۰

۲۰- ۱۶

۲۰- ۱۶

۵۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام
۳۰۰/۰۰۰ تومان

ثبت نام