روزتون بخیر دوستان عزیز. همانطور که می دانید ارجاع یکی از مهمترین بخش های مقاله و کتاب است و ترتیب نوشتن آن هم خیلی مهم محسوب می شود. در این مقاله سعی داریم تا با روشی ساده ارجاع دهی فارسی و انگلیسی APA رو به شما یاد بدهیم.

۱-منابع فارسی

ارجاع یک کتاب

نام خانوادگی نویسنده(کتاب)- کاما- حرف اول نام کوچک نویسنده- دو نقطه- عنوان کتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- کاما- محل نشر -دو نقطه- سال انتشار- نقطه
مثال:
قارونی، م؛ خوشزبان، ج؛ محمدی اردهالی، ز: بیماری ایسکمیک قلب. مرکز نشر دانشگاهی، تهران: ۱۳۶۵.

****

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام کتاب بیان شود.
مثال:

بست، جان دبیلو: روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی؛ نرگس طالقانی. انتشارات رشد، تهران، ۷۷-۲۳، ۱۳۷۳.

****

ارجاع یک مقاله:

نام خانوادگی نویسنده ( مقاله ) ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان مقاله(داخل گیومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه – سال مجله ـ کاما ـ شماره تسلسل مجله ـ کاما ـ شماره صفحه ـ کاما ـ سال انتشار ـ نقطه
مثال:
پوراحمد، ج؛ مهرزاد، ج: «مقایسه فارماکوکینیک اشکال داروئی جامد و مایع لیتیوم». نبض: سال چهارم، ۳۲-۳۵، ۱۳۷۳.

****

 پایان نامه:

نام خانوادگی نویسنده ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز (داخل گیومه)ـ کاما ـ مقطع پایان نامه ـ کاما ـ دانشگاه مربوطه ـ کاما ـ شماره صفحه – کاما – سال انتشار ـ نقطه

مثال:
حسین زاده، ج: «مقایسه روشهای تشخیصی الیزا و رادیو امینواسی در تشخیص آزمایشگاهی تب مالت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۲۵-۱۴، ۱۳۷۸٫.

***

نحوه نوشتن مرجع مقالات ارائه شده در کنگره ها و سمینارها که به چاپ رسیده اند:

نام خانـوادگی ارائه کـننده ـ ویرگول ـ حرف اول نام کوچـک ارائه کننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ کاما ـ کلمه «در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره (داخل گیومه) ـ ویرگول ـ زمان برگزاری ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ محل برگزاری ـ کاما – صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ـ کاما ـ نام انتشارات ـ نقطه

مثال:

سعیدی، ع: نقش خدمات مدیریتی در پیشرفت فرهنگی، در: «سمینار بررسی تحلیلی عوامل مؤثر در پیشرفتهای فرهنگی» ،(۱۱-۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۸)، شیراز، صص۲۵-۲۷، انتشارات دانشگاه شیراز.

 

۲- منابع انگلیسی

ارجاع به یک کتاب:

نام خانوادگی-کاما- نام-نقطه-سال چاپ-نقطه-نام کتاب به صورت ایتالیک-کاما-شماره جلدکاما-شماره چاپ-نقطه-محل نشر-دو نقطه-نام ناشر

مثال:

 

Rowling, J.K. (2001). Harry Potter and the socerer’s stone. London: Bloomsburg Children’s.

اگر از دو نویسنده بیشتر بود به صورت نقطه و کاما نوشته می شود.

Rowling, J.K., & Smith, B. (2001). Harry Potter and the socerer’s stone. London: Bloomsburg Children’s.

اگر کتاب ترجمه شده بود:

Rowling, J.K., & Smith, B. (2001). Harry Potter and the socerer’s stone. (Eshraghi. A, Trans.). London: Bloomsburg Children’s.

****

ارجاع به یک مقاله:

 

نام خانوادگی-کاما- نام-نقطه-سال چاپ-نقطه-عنوان مقاله-نقطه-نام ژورنال به صورت ایتالیک-کاما-شماره ولووم (تعداد سالهای ژورنال که در حال چاپ بوده است) به صورت ایتالیک-شماره ایژو (تعداد شماره های منتشرشده یک مجله) داخل پرانتز-کاما-صفحات-نقطه

Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spending. American Journal of Political Science۳۸(۲), ۳۳۶-۳۶۱.

اگر ژورنال آنلاین بود شماره doi را وارد می کنیم:

 

Poiger, U. G. (1996). Rock ‘n’ roll, and the Cold War Battle over German Identities. The Journal of Modern History۶۸(۳), ۵۷۷٫doi:10.1086/245343

اگر ژورنال متعلق به یک وبسایت بود آن را وارد می کنیم:

Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spending. American Journal of Political Science۳۸(۲), ۳۳۶-۳۶۱٫ Retrieved from http://www.jstor.org.